marți, 28 ianuarie 2014

ANUNT pentru OCUPARE de FUNCŢII PUBLICE VACANTE

ANUNT


     PRIMĂRIA COMUNEI STELNICA ORGANIZEAZĂ ÎN DATA DE 20 FEBRUARIE 2014, CONCURS DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR FUNCŢII PUBLICE VACANTE :  
     1- INSPECTOR CLASA I – grad profesional asistent din cadrul compartimentului URBANISM.;

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

-         Cetăţenie română;
-         Vechime minimum 1 an;
-         Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă;
-         Cunoştinţe minime de utilizare a calculatorului ;

DOSARUL TREBUIE SĂ CONŢINĂ :
-         Diplomă studii absolvite ;
-         Fişă medicală sau adeverinţă medicală ;
-         Cazier judiciar;
-         Copie carnet de muncă sau adeverinţă vechime;
-         Copie C.I.;
-         Copie acte Stare civilă;
-         Cerere participare concurs;

2. INSPECTOR, clasa I, grad profesional  Asistent din cadrul Compartimentului Situaţii de Urgenţă.

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

-         Cetăţenie română;
-         Vechime minimum 1 an;
-         Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă;
-         cunoştinţe minime de utilizare a calculatorului ;

DOSARUL TREBUIE SĂ CONŢINĂ :
-         Diplomă studii absolvite ;
-         Fişă medicală sau adeverinţă medicală ;
-         Cazier judiciar;
-         Copie carnet de muncă sau adeverinţă vechime;
-         Copie C.I.;
-         Copie acte Stare civilă;
-         Cerere participare concurs;

3. INSPECTOR, clasa I, grad profesional  Superior, din cadrul Compartimentului Agricol.

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

-         Cetăţenie română;
-         Vechime minimum 9 ani;
-         Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă;
-         Cunoştinţe minime de utilizare a calculatorului ;

DOSARUL TREBUIE SĂ CONŢINĂ :
-         Diplomă studii absolvite ;
-         Fişă medicală sau adeverinţă medicală ;
-         Cazier judiciar;
-         Copie carnet de muncă sau adeverinţă vechime;
-         Copie C.I.;
-         Copie acte Stare civilă;
-         Cerere participare concurs;


4. POLITIST LOCAL, clasa III, grad profesional  Debutant  din cadrul Compartimentului POLIŢIE LOCALĂ – 2 POSTURI

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

-         Cetăţenie română;
-         Vechime - 0;
-         Studii medii, absolvite cu diploma de BAC;
-         Atestat Pază şi ordine ;
-         Permis de conducere Cat. B
-         Cunoştinţe minime de utilizare a calculatorului ;

DOSARUL TREBUIE SĂ CONŢINĂ :
-         Diplomă studii absolvite ;
-         Fişă medicală sau adeverinţă medicală ;
-         Cazier judiciar;
-     Copie C.I.;
-         Copie acte Stare civilă;
-         Cerere participare concurs;

     Dosarele de participare la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului.
Selectarea dosarelor va avea loc pe data de 18 FEBRUARIE 2014 iar concursul se va desfăşura pe parcursul a două probe : proba scrisă 20 februarie 2014 - orele 11.00 şi proba orală – 20 februarie - orele 14.00.
 Relaţii suplimentare la sediul Primăriei (secretariat) sau la telefon : 0243/367185.


     Dosarele de participare la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului.
Selectarea dosarelor va avea loc pe data de 18 FEBRUARIE 2014 iar concursul se va desfăşura pe parcursul a două probe : proba scrisă 20 februarie 2014 - orele 11.00 şi proba orală – 20 februarie - orele 14.00.
 Relaţii suplimentare la sediul Primăriei (secretariat) sau la telefon : 0243/361785


PRIMAR,

BRATES COSTELBIBLIOGRAFIE
pentru concursul de recrutare   a funcţiei publice de executie – INSPECTOR, clasa I, grad profesional SUPERIOR- Compartimentul AGRICOL        
     
  1.    Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2 Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
        4. H.G. nr. 1.631/2009,  privind registrul agricol pentru perioada  2010-2014;
        5. NORME TEHNICE  din 21 aprilie 2010 de completare a registrului agricol pentru perioada 2010-2014;
       6. Legea nr. 165/ 2013 privind finalizarea procesului de restituire in natura sau prin echivalent , a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania.
       7. H.G. nr. 401/2013 pentru aprobarea Normelor  De aplicare a Legii nr.165/2013.
      


BIBLIOGRAFIE
pentru concursul de recrutare   a funcţiei publice de executie – INSPECTOR, clasa I, grad profesional ASISTENT- Compartimentul URBANISM.     
     
  1.    Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2 Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
        4. Legea nr. 50/1991, privind autorizarea lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completariele ulterioare.
        5.Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, actualizata,  cu modificarile si completarile ulterioare.
         6. Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, actualizata.
         7. O.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica.
         8.NORME  METODOLOGICE  din 14 februarie 2007 de aplicare a OG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica.
       
BIBLIOGRAFIE
pentru concursul de recrutare   a funcţiei publice de executie – INSPECTOR, clasa I, grad profesional ASISTENT- Compartimentul Situatii de Urgenta.     
     
  1.    Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2 Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
        4. Legea nr. 307/2006  privind  apararea impotriva incendiilor
        5. Legea  nr. 481/2004 modificata prin Legea nr. 212/2005, referitoare la protectia civila.
        6. H.G. nr. 1.5579/2005  pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenta voluntare
        7. Ordinul  M.A.I. nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale  privind instruirea salariatilor  in domeniul situatiilor de urgenta,, modificat prin O.M.A.I nr. 786/2005.
        8.Ordinul M.A.I. nr. 1.184/2006 pentru  aprobarea  Normelor  privind organizarea si asigurarea  activitatii de evacuare in situatii de urgenta.
        9. Ordinul M.A.I. nr. 1.259/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de instiintare, avertizare, prealarmare si alarmare in situatii de protectie civila.
       10. Ordinul M.A.I.  nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor.    
        11. Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca.
         12. HG 1425/2006  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006.
BIBLIOGRAFIE
pentru concursul de recrutare   a funcţiei publice de executie –  POLITIST LOCAL, clasa III , grad profesional  DEBUTANT- Compartimentul POLITIE LOCALA.         

1.Legea nr.188/1999  privind statutul functionarilor publici cu modificarile si complementarile ulterioare.
2.Legea nr.7/2004   privind codul de counduita al functionarilor publici cu modificarile si complementarile ulterioare.
3.Legea nr.155/2010 legea politiei locale
4.Legea nr. 12/1990 (Republicata 2009)privind protejarea populatiei impotriva  activitatilor  de comert ilicit.
5.Legea nr.61/1991 (Republicata 2011),pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convituire sociala,a ordinii si linistii publice.
6.Legea nr.60/1990 privind adunarea si desfasurarea adunarilor publice,cu modificarile si completarile ulterioare.
7.Legea nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenurile apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ teritoriale.
8.Hotararea 156/2003 pentru normele metodologice de aplicare a legii 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori a unitatilor administrativ teritoriale.
9.Ordonanta Guvernului nr.2/2001 privind regimul jurudic al contraventiilor ,cu modificarile si completarile ulterioare.
10.Hotararea Guvernului 1332/2010 privind aprobarea regulamentului cadru de organizare si functionare a politiei locale.
11.Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii cu modificarile si completarile ulterioare.


Primar,
BRATES COSTEL


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu