Codul Etic al Bibliotecarului

Principii fundamentale
Prezentul cod etic consfinţeşte principiile fundamentale ale unei profesii independente.
Codul etic se referă la obligaţiile bibliotecarului faţă de profesie, faţă de instituţia bibliotecii şi faţă de utilizatori.

Obligaţii faţă de profesie:

• să fie animat de un crez sincer şi un interes maxim pentru profesia sa;
• să-şi onoreze profesia conştientizând rolul social-educaţional major al acesteia;
• să vegheze şi să militeze cu pasiune şi devotament pentru cinstirea demnităţii şi nobleţei profesiunii de bibliotecar;
• să-şi îndeplinească misiunea fără avantaje nejustificate şi fără profit necuvenit;
• să-şi exercite profesia în respectul valorilor de competenţă, profesionalism şi eficienţă;
• să ofere servicii de înaltă calitate, în concordanţă cu indicatorii de performanţă specifici, folosind în mod optim resursele de care dispune;
• să promoveze principiul de învăţare pe toată durata vieţii pentru a-şi îmbunătăţi propriile competenţe şi pe cele ale unor categorii cât mai largi de utilizatori ai serviciilor de bibliotecă;
• să se opună oricarei tentative de cenzură informaţională;
• să manifeste respect şi corectitudine faţă de toate persoanele şi organizaţiile cu care cooperează în exercitarea profesiei;

Obligaţii faţă de instituţia bibliotecii:
• să fie loial instituţiei bibliotecii;
• să cunoască şi să participe la elaborarea strategiei şi la realizarea politicilor publice ale bibliotecii;
• să protejeze, să îmbogăţească şi să valorifice stiinţific patrimoniul bibliotecii;
• să promoveze eficienţa, diversificarea şi independenţa serviciilor bibliotecii ca instrumente ale democraţiei;
• să acţioneze în scopul menţinerii şi dezvoltării cooperarii şi a bunei înţelegeri între toate tipurile de biblioteci;
• să susţină demersurile de asociere şi parteneriat ale bibliotecii cu alte instituţii ;
• să se implice activ şi novator în viaţa comunităţii să promoveze biblioteca drept instituţie primordială cu rol cultural, informaţional, educational şi social;
• să nu se afle într-o situaţie de conflict de interese şi să nu folosescă instituţia şi resursele acesteia în interes personal să-şi exercite profesia astfel încât să contribuie la ridicarea prestigiului acesteia.

Obligaţii faţă de utilizatori:
• să asigure accesul liber şi nelimitat al publicului la informaţii şi documente şi să ofere servicii de înaltă calitate tuturor utilizatorilor;
• să trateze pe toţi utilizatorii cu egal respect, indiferent de etnie, rasă, vârstă, statut social, religie, sex, convingeri religioase sau politice;
• să ofere informaţii complete, obiective şi imparţiale, necondiţionate de punctele de vedere, ideile sau valorile personale, nici de ingerinţe politice sau interese economice ;
• să insufle utilizatorilor simţul răspunderii pentru conservarea patrimoniului bibliotecii ;
• să respecte intimitatea utilizatorilor, să garanteze confidenţialitatea datelor personale ale acestora, a informaţiilor solicitate şi a surselor consultate.
Fiecare bibliotecar, indiferent de atribuţiile specifice pe care le are în cadrul bibliotecii, are datoria să adere la principiile fundamentale ale codului şi să conştietizeze faptul că este responsabil de respectarea prevederilor acestuia.

Prezentul Cod Etic al Bibliotecarului a fost adoptat de Conferinţa Generală
a Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România,
Gura Humorului, 22-24 aprilie, 2010.